Entreprenörden logo

Nya lagar 2020 för entreprenörer och företagare

Nu har vi klivit in i 2020 vilket inte enbart betyder ett nytt år utan nytt decennium men även nya lagar för dig som är entreprenör och företagare. Har du koll på vilka nya lagar som gäller för dig som entreprenör och/eller företagare?

Nedanför listar jag några av de lagar som jag tycker är relevanta och kan vara bra för dig som är entreprenör och/eller företagare att känna till. Det kanske inte är riktat till dig men du kan alltid tipsa en näringslivskollega om detta.

Några av de nya lagarna 2020 för entreprenörer och företagare:

Bolagsrätt – till dig som ska starta upp nytt aktiebolag

  • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från tidigare 50 000 kronor till 25 000 kronor. 

OBS! 2010 sänktes kapitalkravet från 100 000 kr till 50 000 kr.

Arbetsrätt – För dig med anställda eller för dig själv:

  • Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år 

När arbetstagaren fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås ska tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år.

·       En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas höjs från 61 till 62 år. Dessutom införs begreppet riktålder för pension som kommer att styra rätten till vissa förmåner m.m. Riktålder beräknas första gången år 2020 och kommer att tillämpas första gången år 2026. När en gällande riktålder för pension ändras ska en åldersgräns som är knuten till den riktålder som gällde före ändringen fortsätta att gälla för de som före ändringen har uppnått en sådan åldersgräns.

Inkomstskatt

·       Avskaffad värnskatt 

Avskaffandet innebär att den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter. 

(Värnskatt= Värnskatt är en extra statlig inkomstskatt som infördes av den Socialdemokratiska regeringen 1995, som en del i saneringen av de offentliga finanserna som var i obalans efter finanskrisen 1990-1994.
Skatten kallades värnskatt för att den skulle försvara den svenska ekonomin.)

  •  Det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år vid årets ingång förstärks

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 210 000 och 1 400 000 kronor per år.

  •  Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete 

Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete ska endast göras för betald allmän pensionsavgift. 

Betalningar – digitalisering

·       Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

För rätt till skattereduktion när arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller, om arbetet utförts utomlands, genomgår motsvarande kontroll i utlandet krävs att det utförda hushållsarbetet har betalats elektroniskt. Betalningen ska anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Lagen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter ikraftträdandet. 

Transporter

·       Sänkt skatt på drivmedel

Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel sänks. 

Internationellt – för dig som utför handel internationellt

·       Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag 

Förenklingsregler på momsområdet om överföring av varor till avropslager införs. Överföringen i sig ska inte anses som en omsättning. Det är i stället först när varorna överlåts till köparen som en omsättning och ett unionsinternt förvärv ska uppstå. Den som överför varor till avropslager i ett annat EU-land och den som köper varor från ett avropslager i Sverige har registreringsskyldighet. Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera innehållet i register över avropslager. Köparen ska vara registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och att köparen har meddelat registreringsnumret till säljaren samt att säljaren har lämnat korrekta uppgifter i den periodiska sammanställningen för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder. När det vid gränsöverskridande kedjetransaktioner inom EU ska avgöras vilken av omsättningarna som kan utgöra en unionsintern omsättning, ska, när en mellanman transporterar eller låter transportera varorna, transporten hänföras till den omsättning som görs till mellanmannen. Om mellanmannen har meddelat sin leverantör sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från, ska dock transporten hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen. Den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön ingår i Europeiska unionens tullområde.

Straffrätt

·       Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Företagsbot, utöver i näringsverksamhet, kan även åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget. Hänsyn ska tas till företagets finansiella ställning vid bestämmandet av företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd. För dessa fall höjs maximibeloppet för företagsboten från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Samordningen av påföljd och företagsbot bör i första hand ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation). En företagsbot kan jämkas eller efterges om företagets ägare döms till påföljd och den samlade reaktionen på brottsligheten annars skulle bli oproportionerligt sträng. Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott och möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande utökas. 

Migration – uppehållstillstånd

·       Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Även nya möjligheter till uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Marknadsföring

·       Reklamskatten sänks

Reklamskatten sänks till 6,9 procent av beskattningsvärdet. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett beskattningsår 

Energi – för dig med fastigheter

·       Sista delen av sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraftverk enligt energiöverenskommelsen

Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks fr.o.m. den 1 januari 2020 till 0,5 procent av taxeringsvärdet

Hoppas att du har fått ny kunskap.Dessa lagar trädde i kraft 2020-01-01, jag har hämtat informationen från Företagarnas inlägg: Nya lagar och regler från den 1 januari 2020 se där för fler lagar och sammanfattningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Om Klara-Maria

Presentationen ”Här är en entreprenör” kändes mäktig första gången jag fick den. Jag ska hjälpa dig att få samma känsla. Denna blogg är alltså ett stöd för dig som är entreprenör med eller utan ett bolag.

Läs mer om Klara-Maria

Instagram

Tidigare inlägg

Kategorier
Arkiv